Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

HH reglement

Huishoudelijk reglement OBB de Liemers

Algemene Bepalingen
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Aanvang en einde van het lidmaatschap bij de O.B.B.
Artikel 3 Wisseling van vereniging of Bond
Artikel 4 Wangedrag
Artikel 5 Ledenbijeenkomsten
Competitiebepalingen
Artikel 6 Indeling en voortgang competitie
Artikel 7 Teams en samenstelling
Artikel 8 Verzuim en Verzetten
Artikel 9 Reservespelers en inzetbaarheid
Artikel 9A Bijzondere reserves (W)
Artikel 10 Dubbelpartijen
Artikel 11 Wedstrijden
Artikel 12 De herzieningen
Artikel 13 Supercup en andere toernooien
Slotbepalingen
Artikel 14 Discretionaire bevoegdheid bestuur en beroepsmogelijkheid

Algemene Bepalingen

Artikel 1

Definities

Leden:

De verenigingen die zich ononderbroken jaarlijks inschrijven voor deelname aan het komende competitieseizoen of toernooien

De leden van de ingeschreven vereniging, voor zover die als toegelaten spelers worden opgegeven voor deelname aan de competitie of toernooien, hierna ook wel “spelers” genoemd

Nieuwe leden:

Verenigingen die voor het eerst of na onderbreking van meer dan 1 bondsjaar, na acceptatie door de overige verenigingen via meerderheid van stemmen, op de jaarvergadering, zijn toegelaten tot het inschrijven voor deelname aan het komende competitieseizoen en/of toernooien

De leden van de verenigingen die nooit aan de competitie van de O.B.B. hebben deelgenomen of in de afgelopen 2 seizoenen geen en/of minder dan 4 (Libre) en 3 (Driebanden) wedstrijden per volledige competitie van de O.B.B. hebben meegespeeld, hierna ook wel “nieuwe spelers” genoemd

Bondsjaar:

Aanvang 1 juni van enig jaar

Einde op 31 mei van het opvolgende jaar

Contributie:

Bijlage A: De bijdrage(n) die men aan de bond verschuldigd is, behorende bij hetlidmaatschap van eenvereniging en/of de daarbij ingeschreven teams. Deze bijdragen staan vermeld in Bijlage A.

Administratieve heffing:

Bijlage A: Bij niet naleven van de nadere regels in het huishoudelijk reglement kan een administratieve heffing verschuldigd zijn. In dat geval staat in het artikel de categorie van heffing vermeld. In de Bijlage A staan de heffingen per categorie nader aangegeven

Artikel 2

Aanvang en einde van het lidmaatschap bij de O.B.B.

Aanvang lidmaatschap vereniging, na toelating of door jaarlijks opvolgende inschrijving

Aanvang lidmaatschap (nieuwe) spelers, na toelating door inschrijving in competitie of toernooi bij een opgegeven team

Einde lidmaatschap vereniging, door niet tijdig verlengen van de jaarlijkse inschrijving of royement wegens wangedrag. Dit ontslaat de vereniging niet van eventuele nog aanwezige (betaling)verplichtingen

Einde lidmaatschap (nieuwe) spelers, automatisch jaarlijks aan het einde van het bondsjaar, bij overlijden of tussentijds royement wegens wangedrag

Einde lidmaatschap, hetzij vrijwillig tussentijds, hetzij door royement betekent dat alle aanspraken op prijzen en/of restitutie van contributies vervalt. Hetzelfde geldt bij een tussentijdse schorsing.

Artikel 3

Wisseling van vereniging of Bond

Spelers die wisselen van lidmaatschap bij verenigingen binnen de O.B.B. dienen eventuele financiële achterstanden bij de oude vereniging te hebben voldaan, anders kan het O.B.B.- bestuur ze toegang tot de competitie voor de nieuwe vereniging ontzeggen totdat dit is opgelost

Spelers of vereniging(en) die wisselen naar een andere Biljartbond dienen hun financiële verplichtingen aan de O.B.B. volledig te hebben voldaan. Ingeval zij in gebreke blijven zal het bestuur van de O.B.B. in overleg treden met die Biljartbond, teneinde het spelen aldaar onmogelijk te maken totdat de verschuldigde verplichtingen geheel zijn voldaan

Artikel 4

Wangedrag

Een lid, ongeacht vereniging of speler, die de continuïteit van de O.B.B. in gevaar brengt, handelingen verricht (mondeling of schriftelijk) die schadelijk kunnen zijn voor de O.B.B. of andere leden van de O.B.B., ongeacht de oorzaak, kan door het bestuur van O.B.B. worden geschorst of geroyeerd

Fair Play & Respect:

Ieder vereniging binnen de O.B.B. is gehouden zijn teams zo te instrueren dat zij te allen tijde met respect de tegenspelers tegemoet treden, zowel in woord als gedrag. Elk thuisspelend team dient zich als een goed gastheer te gedragen. Hetzelfde geldt voor de uitspelende teams die zich als genodigde op gelijke wijze behoren te gedragen.

In Bijlage D staan de richtlijnen waar eenieder aan gehouden is. Bij klachten en door het

bestuur van de O.B.B. vastgesteld niet nakomen daarvan zal de vereniging een heffing

categorie C verschuldigd zijn. Bij herhaling kan die heffing worden opgehoogd tot

categorie A per opvolgde misdraging (zie Bijlage A). De competitieleider is zelfstandig gerechtigd het

betreffende team in de behaalde resultaten te korten, ongeacht een al dan niet

opgelegde heffing.

Artikel 5

Ledenbijeenkomsten

Statutaire Jaarvergadering:

Jaarlijks zal omstreeks 1 juli een jaarvergadering door het bestuur van de O.B.B. worden uitgeschreven, ten behoeve van het komende competitieseizoen

Inschrijving voor het komende competitieseizoen dient te geschieden door het inschrijfformulier dat op de site van de O.B.B. is te downloaden, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de jaarvergadering, of een door de competitieleider te bepalen eerdere redelijke termijn.

Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan uitstel worden gekregen voor inschrijving tot uiterlijk de aanvang van de jaarvergadering. Inschrijven moet met gebruikmaking van het volledigen correct ingevulde inschrijfformulier en tegen gelijktijdige volledige betaling van de verschuldigde contributie. Eventuele nog openstaande vorderingen moeten voor of uiterlijk bij aanvang van de jaarvergadering voldaan zijn.

Opkomstplicht bestaat er voor elke vereniging die zich voor het aankomende

competitieseizoen inschrijft. Het niet verschijnen van een afvaardiging van een ingeschreven vereniging betekent een verschuldigde heffing Categorie B, (zie Bijlage A )

Stemrecht heeft elke vereniging die al in het aflopende jaar lid was van de O.B.B. Er mag 1 (één) stem per vereniging worden uitgebracht. Nieuwe leden hebben in het jaar van toelating nog geen stemrecht

Toelating van nieuwe verenigingen zal tijdens de jaarvergadering door meerderheid van stemmen van de aanwezige verenigingen plaats vinden

Toelating van nieuwe spelers in de competitie dient te geschieden door goedkeuring van het bestuur. Bij weigering is het bepaalde in artikel 14, onder “bezwaar” van toepassing.

Spreekrecht heeft elke vereniging door 1 afgevaardigde van de vereniging per agendapunt

Vergader locatie van de jaarvergadering zal bij toerbeurt wisselen tussen de aangesloten verenigingen, mits de locatie beschikt over een (vergader)zaal van ruim voldoende omvang

Huldigingsbijeenkomst

Kampioensteams worden aan het einde van het competitieseizoen zo mogelijk gehuldigd in dezelfde lokaliteit waar ook de komende jaarvergadering is gepland

Supercup winnaars worden in dezelfde bijeenkomst gehuldigd

De prestatieprijs zal dan ook worden uitgereikt aan het team dat in zijn spelsoort in het competitieseizoen percentsgewijs het beste heeft gepresteerd

Jubilarissen worden in deze bijeenkomst gehuldigd, omdat zij een (spelers)lidmaatschap hebben binnen de O.B.B van 25, 40, of 50 jaren en vervolgens bij elke volgende 10 jaren

Competitiebepalingen

Artikel 6

Indeling en voortgang competitie

De competitieleider (of bij ontstentenis zijn vervanging) bepaalt jaarlijks voor de diverse spelsoorten aan de hand van de gedane inschrijvingen :

- het aantal klassen,

- het aantal te spelen partijen per wedstrijd per klasse

- de samenstelling daarvan

- speeldata en speellocaties

Herzieningen legt de competitieleider eventueel tussentijds op, die dan per direct in werking treden. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het controleren, voorafgaand aan een wedstrijd, of teamleden zijn herzien en neemt de nieuwe actuele gegevens per direct over.

Alle competitie mededelingen en alle noodzakelijke overige meldingen zullen worden bijgehouden op de site van de O.B.B. en daar kunnen teams en spelers de actuele stand van zaken nagaan, die direct bepalend zijn en zij dienen overeenkomstig te handelen.

De tussenstanden in de competitie zullen per klasse door de competitieleider of zijn vervanging via de website worden bijgehouden

Bij het einde van de competitie worden per klasse de behaalde punten per wedstrijd opgeteld en het team met de meeste punten is dan kampioen in die klasse en daarmee gerechtigd mee te spelen in de Supercupcompetitie.

Behalen twee teams in een klasse een hoogste gelijke eindstand, dan spelen zij onderling een beslissingswedstrijd op een door de competitieleider aan te wijzen wedstrijdlocatie, waarbij de winnaar de kampioen in die klasse wordt.

Zijn er meerder teams in een klasse met een hoogste gelijke eindstand, zal de competitieleider de twee teams met het hoogste percentsgewijs gemiddelde vaststellen, die daarna de genoemde beslissingswedstrijd

Artikel 7

Teams en samenstelling

Teams dienen te bestaan uit minimaal het aantal vaste spelers dat gelijk is aan het aantal te spelen partijen in een wedstrijd binnen een klasse. Er kunnen maximaal 2 vaste spelers extra worden toegevoegd. Een vaste speler kan alleen worden opgegeven als die speler tenminste 1 wedstrijd in de afgelopen competitie heeft deelgenomen, of indien dit een nieuwe (vaste) speler betreft.

Teams kunnen reservespelers opgeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9

Teams die uitkomen in bijzondere toernooien of spelsoorten c.q. aparte klassen dienen zich te voegen naar de regels die daarbij dan afwijkend zijn vastgesteld.

Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

Toevoeging van vaste spelers aan een team, of een reservespeler aan een vereniging, kan

alleen via het inschrijfformulier en pas na goedkeuring door de competitieleider, die tevens het opgegeven aantal te maken caramboles vaststelt en verder met inachtneming van volgende bepalingen:

- bij elk nieuw lid is een heffing categorie C (zie bijlage A) verschuldigd

In geval van overmacht kan het bestuur van de O.B.B. besluiten het team van deze bepalingen te ontheffen

De rangorde van vaste spelers binnen het team wordt altijd van hoog naar laag bepaald door de competitieleider.

Artikel 8

Verzuim en Verzetten

Onaangekondigd niet komen opdagen van een team zal onmiddellijk leiden tot een

administratieve heffing categorie B voor dat team. De competitieleider wordt hiervan direct in kennis gesteld. Het niet opkomende team krijgt 6 wedstrijdpunten aftrek. De wedstrijd kan worden ingehaald, doch uiterlijk binnen 21 dagen. Zie verder ook het bepaalde bij “de verzette wedstrijd” hierna.

Indien opnieuw sprake is van onaangekondigd niet komen opdagen zullen de totaal te behalen wedstrijdpunten van deze wedstrijd worden afgetrokken van het totaal van het verzakende team. De tegenstander van dat moment krijgt daarnaast de verzaakte wedstrijd winnend toegewezen met een fictieve uitslag van 6-4 bij het Libre, daar waar 4 partijen per wedstrijd worden gespeeld en 4-3 bij de overige wedstrijden in Driebanden en Libre

Binnen 24 voor aanvang afmelden, gezien het reeds ruim tevoren bekend speelschema, zal eveneens betekenen dat 6 wedstrijdpunten worden afgetrokken van het totaal van het verzakende team. De wedstrijd kan worden ingehaald op een -in overleg- bepaalde datum, doch uiterlijk binnen 21dagen. Zie verder ook het bepaalde bij “de verzette wedstrijd” hierna.

Uitgezonderd is de situatie dat dit afmelden geschiedt met instemming van de competitieleider

Tot minimaal 24 uur voor aanvang kan de wedstrijd worden verzet naar een in onderling overleg vastgestelde nieuwe speeldatum, binnen 21 dagen na de oorspronkelijk geplande datum, lukt dat niet stelt de competitieleider een nieuwe datum vast die niet te verzetten is.

Kan het afzeggende team geen contact leggen met de tegenstander, heeft dit team tot 24 uur voor de aanvang de tijd om de competitieleider hiervan in kennis te stellen via een mail. De tegenpartij kan zich dan niet beroepen op het niet komen opdagen. Er dient daarna alsnog een nieuwe speeldatum te worden vastgesteld, binnen 21 dagen na de oorspronkelijke speeldatum, lukt dat niet stelt de competitieleider een nieuwe datum vast die niet te verzetten is.

Bij verzetten wordt de competitieleider in alle gevallen direct hiervan op de hoogte gebracht

door het team dat wenst te verzetten. Verzuim van melding betekent dat het uitstellende team een administratieve heffing categorie D is verschuldigd. Mocht onduidelijk zijn wie het afzeggende team is dienen beide teams afzonderlijk de heffing categorie D te voldoen.

Het thuisspelende team dient ook dan tijdig een wedstrijdformulier met daarop de teamgegevens en de nieuwe speeldatum in te zenden aan de competitieleider

De verzette wedstrijd dient binnen 3 weken na de originele speeldatum te zijn ingehaald,

afwijken hiervan kan alleen met toestemming van de competitieleider, alle wedstrijden uit

de eerste helft van de competitie dienen 3 weken voor de aanvang van de tweede helft van de competitie te zijn gespeeld. Alle nog in te halen wedstrijden aan het einde van de competitie worden op 1 (zater)dag ingehaald, ongeacht het aantal in te halen wedstrijden en ongeacht de locatie. Het niet voldoen daaraan betekent 6 punten aftrek en een boete Categorie A.

Zo zal de competitie voor eenieder gelijk op dezelfde dag eindigen.

Niet te verzetten zijn de laatste 4 competitiewedstrijden bij spelsoort Libre en de laatste 3

wedstrijden bij spelsoort Driebanden. Indien een team toch dient af te zeggen is dat team een administratieve heffing categorie C verschuldigd en zal het totaal te behalen wedstrijdpunten van deze wedstrijd worden toegekend en bijgeteld bij het totaal van elk der andere teams in die klasse, uitgezonderd de situatie dat dit afmelden geschiedt met instemming van de competitieleider.

Speel locatie is niet beschikbaar, betekent dat de wedstrijd mag worden omgezet of anders op een neutraal terrein dient te worden gespeeld. De verzettende partij zorgt voor overleg en reservering op deze neutrale locatie en stelt de tegenpartij en competitieleider hiervan in kennis. De competitieleider dient akkoord te gaan met de omstandigheden en nieuwe locatie

Wegblijven van een team in de lopende competitie, omdat zij het uitspelen daarvan gezien

de resultaten niet meer van belang achten betekent dat de vaste leden van dat team door het bestuur van de O.B.B. uit de competitie kunnen worden gehaald en deze teamleden zullen gedurende 2 achtereenvolgende bondsjaren worden geschorst voor deelname aan de competitie in welke spelsoort dan ook. Alle reeds gespeelde wedstrijden en uitslagen worden geschrapt. De vereniging van dit team is een administratieve heffing categorie A verschuldigd.

Verzuimen te spelen en fictief een wedstrijdformulier invullen staat voor beide teams gelijk

met het hiervoor beschreven Wegblijven en zal overeenkomstig worden afgedaan door het bestuur van de O.B.B.

Zie voor diverse categorieën Bijlage A

Artikel 9

Reservespelers en inzetbaarheid

Het aantal reservespelers komt als volgt tot stand:

- elke vereniging mag voor libre 5 en voor driebanden 4 reservespelers opgeven, ongeacht

het aantal teams in competitie

Een reservespeler

- kan niet binnen dezelfde spelsoort ook als “vaste” speler worden opgenomen in een team

- dient bij invallen zijn opgegeven aantal eigen caramboles te maken behorende bij zijn

moyenne als vermeld in de moyennetabel per klasse.

- mag maximaal 30 wedstrijden Libre per seizoen spelen, voor Driebanden is dat aantal

maximaal 22 partijen

- is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dat dit maximaal aantal te

spelen partijen niet wordt overschreden, blijkt dit wel het geval, dan worden de meerdere

partijen als verliespartij aangemerkt en zal ook het extra punt aan de betreffende

tegenpartij worden toegekend

-Mag niet invallen in een klasse waar die niet is toegelaten op grond van de ondergrens in de

betreffende klasse, te zien aan een leeg veld bij de te maken caramboles

Maximaal 2 (twee) reservespelers kunnen per wedstrijd worden opgesteld, ongeacht de klasse of spelsoort

Inzet van een reservespeler betekent dat deze wordt ingevoegd in de gebruikelijke rangorde

van hoog naar laag. In het geval van een gelijk aantal te maken caramboles staat de reservespeler in rangorde altijd direct na de vaste speler. Spelen twee reservespelers met hetzelfde aantal caramboles in het team mee, dan is de onderlinge rangorde tussen de reservespelers bepalend

Artikel 9A Bijzondere reserves
Elk team mag , bij opgave van de teams, voor Libere 2 en voor Driebanden 1
van de vaste spelers aanmerken als extra reservespeler (W).
Deze spelers mogen net als de reguliere reservespelers invallen in alle
andere teams in alle klassen van hun spelsoort.
. Dit mag per (W) speler maximaal 10 keer per competitiejaar
. In het laatste kwart van de competitie mag dat niet meer
. Bij tussentijdse herzieningen voor deze (W) spelers gelden de bepalingen
voor de reguliere reserve spelers

Artikel 10

Dubbelpartijen

Maximaal 1 (één) dubbel partij spelen tijdens een competitiewedstrijd is toegestaan ongeacht klasse of spelsoort.

Geen dubbel partijen zijn meer toegestaan in het laatste kwart van de competitie, aantal afgerond naar boven (bijv. 21 wedstrijden x 0,25= 5,25, dus afgerond laatste 6 wedstrijden)

Maximaal 5 (vijf) wedstrijden per seizoen kan een team gebruik maken van deze

mogelijkheid een dubbel partij te spelen, rekening houdende met het verbod op dubbel partijen in het laatste kwart van de competitie. Overschrijding van dit aantal betekent dat de punten van de laatste partij en het extra punt naar de tegenpartij gaan en het team een administratieve heffing categorie D is verschuldigd, In bijzondere gevallen kan de competitieleider hiervan ontheffing verlenen.

De speler die de dubbele partij speelt:

- is in rangorde de laatste van de aanwezige teamleden

- speelt in de 2e partij (de dubbel partij) met een handicap van 10% bovenop zijn eigen te

Maken caramboles, naar boven afgerond (bijv. 41 caramboles + 4,1 wordt dan 46 caramboles in de dubbelpartij)

Wedstrijdbepalingen

Artikel 11

Wedstrijden

Alle wedstrijden beginnen om 19:30 uur en worden gespeeld op de data en in de lokaliteiten

die aan het begin van het competitieseizoen bekend zijn gemaakt

Alvorens een wedstrijd kan aanvangen dient:

- het wedstrijdformulier met de opstelling der teams en de individueel actueel te maken

caramboles en het bijbehorende AVM (aanvangsmoyenne) te zijn ingevuld

- een speler die niet bij de aanvangstijd aanwezig kan te zijn dient al wel te zijn aangemeld bij

de tegenpartij

- een schrijver aangesteld te zijn bij beide teams

- afgesproken te zijn welke onderlinge partij(en) door welk team worden gearbitreerd

- een, bij wijze van uitzondering of vanwege een bijzondere omstandigheid, afwijkende

speelvolgorde door het thuisspelende team te zijn vastgesteld

- zowel het biljart als de speelballen schoon en stofvrij te zijn,

- het biljart voorzien te zijn van standaard afgetekende hoeken en dient aftekenmateriaal

beschikbaar te zijn voor het geval er grote hoek of kader dient te worden gespeeld

Een team wordt geacht uiterlijk 19:30 aanwezig te zijn, als tenminste 1 teamlid speelbereid aanwezig is in klassen waar drie partijen in een wedstrijd worden gespeeld of 2 teamleden speelbereid aanwezig zijn bij wedstrijden bestaande uit vier partijen.

Bepalingen met betrekking dubbelpartijen en reservespelers zijn onverkort van toepassing

Een speler die wel aangemeld niet op het moment van aanvang aanwezig kan zijn, heeft bij wedstrijden bestaande uit 3 partijen tot 20:30 uur de tijd alsnog op te komen en tot 21:00

uur de tijd bij wedstrijden bestaande uit 4 partijen.

Niet of na deze tijd(en) verschijnen betekent dat die partij zal worden verzet. Het veroorzakende team is een administratieve heffing verschuldigd categorie D. De veroorzakende speler zal zijn nog te spelen partij dan altijd als een uitwedstrijd spelen in de lokaliteit van de tegenstander

Een afgebroken partij met caramboles, geeft als winnaar diegene der spelers die percentsgewijs het hoogste percentage heeft gescoord. Bij Driebanden wordt een partij afgebroken na 80 beurten. Een partij die wordt afgebroken zonder dat er al caramboles zijn gemaakt, wordt overgespeeld.

Wedstrijdpunten worden in alle klassen per partij toegekend volgens het 2 puntensysteem. Een gewonnen partij geeft de winnende speler recht op 2 punten en een gelijk eindstand in de partij betekent dat elk der betreffende spelers recht heeft op 1 punt

Per partij wordt ook een extra punt toegekend. Aan de speler die een gelijk of hoger moyenne heeft gespeeld dan zijn AVM, ongeacht de uitslag van de partij. Te berekenen door het per speler totaal aantal gemaakte caramboles te delen door het aantal beurten om die caramboles te maken.

De uitslag wordt vermeld op het wedstrijdformulier dat dan geheel is ingevuld met alle

noodzakelijke gegevens, zoals aangegeven in bijlage B

De uitslag wordt zo snel mogelijk ter kennis gebracht van de competitieleider op de wijze als voorgeschreven in bijlage B.

Het niet volledig invullen of te laat aanleveren van de uitslag betekent na een eerste

waarschuwing dat per keer een administratieve heffing verschuldigd is categorie D.

Na 3 herhaalde waarschuwingen verliest het team ook 6 wedstrijdpunten in de totaalstand.

Het ondertekenen van het wedstrijdformulier wordt gedaan door de beide teamleiders bij

instemming over de gang van zaken en de uitslag van de wedstrijd. Het formulier mag daarna onder geen beding meer worden gewijzigd of aangevuld. Indien blijkt dat dit toch is gedaan, volgt een administratieve heffing categorie D en zal de wedstrijd worden geschrapt. Het thuisspelende team – verantwoordelijk voor het formulier en het bewaren daarvan- zal alle mogelijk in die wedstrijd behaalde punten verliezen en elk der andere teams in die klasse krijgen de totaal te behalen wedstrijdpunten bijgeteld

Het niet ondertekenen van het formulier betekent dat 1 van teams het niet eens is met de gang van zaken of de uitslag van de wedstrijd. Dit team stelt de competitieleider hiervan direct in kennis en geeft daarbij –schriftelijk- aan waarom zij het formulier niet hebben getekend

Alle wedstrijdformulieren en de bijbehorende tellijsten dienen de thuisspelende

verenigingen (of bij spelen op neutraal terrein de in het wedstrijdschema eerstgenoemde vereniging) in origineel te bewaren tot de opvolgende jaarvergadering van de O.B.B. en die

originele formulieren kunnen worden opgevraagd door de competitieleider en/of het bestuur van de O.B.B.

Het niet kunnen aanleveren van een opgevraagd wedstrijdformulier betekent dat een administratieve heffing categorie D is verschuldigd. Het bestuur van de O.B.B. kan dan tevens bepalen dat de het totaal van de wedstrijdpunten van de opgevraagde wedstrijd worden toegekend aan elk der andere teams in die klasse.

Artikel 12

De herzieningen

Tussentijdse herzieningen.

Spelers, ook de nieuwe spelers, die binnen de O.B.B competitie spelen worden, na elke 5e (vijfde) partij die zij hebben meegespeeld tussentijds eventueel naar boven herzien.

Dit geldt alleen, als op dat moment hun gemiddelde (moyenne) 10% of meer naar boven afwijkt van het op dat moment aan de speler toegewezen aanvangsmoyenne (AVM).

Bij een vastgestelde overschrijding van 10% tot 20% gaat die speler dan 1 stapomhoog in de bijbehorende moyennetabel (bijlage C.) en bij een overschrijding van 20% of meer gaat die speler gelijk 2 stappenomhoog. Bij de dan nieuw te maken caramboles behorende moyenne is dan het nieuwe toegewezen aanvangsmoyenne voor die speler. Boven de 30% wordt je gezet op te maken caramboles, dat overeenkomt met het moyenne van dat moment.

Aan het einde van de eerste competitiehelft worden alle spelers die in de eerste helft tenminste 5 partijen hebben gespeeld, ook de al tussentijds herziende spelers, zo nodig herzien.

Daarbij geldt ook, dat de hiervoor omschreven regeling van overschrijding met 10% of meer en de bijbehorende stap(pen) in de moyennetabel van toepassing is. Minder dan 10% verschil heeft geen gevolg.

Afwijkend is dat alleen op dit moment de bijbehorende tussentijdse herziening zowel naar boven als naar beneden kan plaatsvinden.

Reserve spelers

De bepaling van hun moyenne is op basis van een gewogen gemiddelde. In de klasse waarin het meest is gespeeld weegt het moyenne 3x zwaarder dan in de andere klasse. Er dient daarbij wel sprake te zijn van minimaal 2 gespeelde wedstrijden in die andere klasse.

Bij de eventuele tussentijdse herziening zal dit gewogen gemiddelde de basis zijn voor vergelijking met het eerder toegewezen aanvangsmoyenne.

Het eventuele nieuw toe te wijzen aanvangsmoyenne, na een herziening, is op basis van de moyennetabel behorende bij de klasse waarin het meest is gespeeld.

Competitie afsluiting

Aan het einde van het competitieseizoen worden alle spelers herzien aan de hand van hun eindgemiddelde (moyenne). Dit moyenne bepaalt, zonder rekening te houden met de hiervoor benoemde 10% regeling of stappen, het aantal te maken caramboles van toepassing bij aanvang van de volgende competitie. De moyennetabel (bijlage C), die aan het begin van het nieuwe competitieseizoen van toepassing is, geeft het daarbij dan te maken aantal caramboles weer.

Artikel 13

Supercup en andere toernooien

Bij de wedstrijden voor de Supercup competitie dient ongeacht de spelsoort de ontvangende lokaliteit/vereniging waar de wedstrijd staat ingepland te zorgen voor bekwame arbiters

Deelnemers aan de Supercup competitie zijn per spelsoort de kampioenen van elke klasse, eventueel aangevuld met de beste nummers 2

Speelgerechtigd zijn de spelers die in de afgeronde competitie bij Libre tenminste 4 wedstrijden en bij Driebanden tenminste 3 wedstrijden hebben deelgenomen bij het team.

Ingeval een speler gerechtigd is te spelen voor de Supercup zal alleen een eventuele herziening naar boven, vastgesteld aan het einde van de competitie, al van toepassing zijn bij zijn te spelen partijen in de strijd om de Supercup

De Supercup Libre en de Supercup Driebanden zullen worden gespeeld middels een halve competitie. De wedstrijden zullen eventueel worden gespeeld op neutraal terrein.

Er zijn geen thuiswedstrijden en daarom trekt men bij elke partij van band om te bepalen wie mag beginnen

De eerst genoemde vereniging in het speelschema is verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier en de bijbehorende tellijsten

De winnaar van de Supercup is het team dat de meeste punten heeft behaald. Indien twee teams bovenaan eindigen met een gelijk aantal punten zal er een beslissingswedstrijd worden gespeeld. Zijn er meerdere teams met een gelijke stand bovenaan zal eerst percentsgewijs worden vastgesteld wie de beste twee zijn en die spelen dan een beslissingswedstrijd

De laatste wedstrijd(en) in de Supercup competitie worden allemaal tegelijk op dezelfde locatie gespeeld, eerdere verzette wedstrijden dienen dan al te zijn gespeeld.

Aanvullende regels en bepalingen kunnen bij de Supercup en eventuele andere toernooien worden vastgesteld. Indien die strijdig zijn met het huishoudelijk reglement gaan deze toernooiregels gezien hun specifieke karakter voor.

Slotbepalingen

Artikel 14

Discretionaire bevoegdheid bestuur en beroepsmogelijkheid

In voorkomende gevallen waarin het huishoudelijk reglement, of de toernooiregels, niet

voorzien of indien er sprake lijkt van een onbillijke situatie die is ontstaan of kan ontstaan is het bestuur bevoegd naar eigen inzicht te beslissen.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het bestuur kan schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, waarbij gelijktijdig een heffing categorie B dient te worden voldaan aan de O.B.B. De Liemers. Indien een bezwaar als rechtmatig en gegrond wordt gezien door het bestuur van de O.B.B wordt dit bedrag weer teruggestort

Vervallen oude versies

Alle voorgaande versies, met een oudere goedkeuringsdatum dan de hieronder genoteerde goedkeuringsdatum, zijn hierbij komen te vervallen

Goedkeuring

Het huishoudelijk reglement is bestuurlijk goedgekeurd te Zevenaar d.d. 20 mei 2015

en bekrachtigd in de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2015.

Aangepast door besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 2016.

Verder aangepast door besluitvorming in de Algemene ledenvergadering van 6 juli 2022.

BIJLAGE A ( Heffingen )
Behorende bij huishoudelijk reglement d.d.
Contributie: Lidmaatschap vereniging € 12,50
Inschrijfgeld per team € 35,00
Mediaondersteuning (verplicht) € 12,50
Administratieve heffing Categorie A € 50,00
Categorie B € 25,00
Categorie C € 15,00
Categorie D € 10,00
Categorie E € 2,50
Heffingen dienen altijd binnen 14 dagen voldaan te zijn aan de penningmeester, door overmaking op
bankrekening NL95 RABO 0314805540, t.n.v. O.B.B. de Liemers, onder vermelding van de reden van heffing.
Niet tijdig of niet volledig voldoen betekent automatisch een verhoging van 50% van de heffing en zo
vervolgens elke veertien dagen tot de gehele heffing is voldaan.
Geschil over de verschuldigde heffing ontslaat niet van de plicht tot tijdige en volledige betaling. Blijkt
een heffing ten onrechte in rekening te zijn gebracht, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

Verplicht invullen:

Team naam en volgnummer, Teamcode (zie website), Bondsnummer Speler (zie website)

Wedstrijdnummer (zie website), Aantal te maken ( check site ), Aantal gemaakte, beurten, soort spel, klasse endatum.

AVM invullen (zie website) !!!

Driebanden B1 Driebanden B2
Moy. Car.   Moy. Car. Moy. Car.   Moy. Car.
0,01 18   0,58 32 0,01 14   0,58 32
0,13 18   0,60 33 0,13 14   0,60 33
0,15 18   0,62 34 0,15 14   0,62 34
0,18 18   0,64 35 0,18 14   0,64 35
0,20 18   0,66 36 0,20 14   0,66 36
0,22 18   0,68 37 0,22 14   0,68 37
0,24 18   0,70 38 0,24 15   0,70 38
0,26 18   0,72 39 0,26 16   0,72 39
0,28 18   0,74 40 0,28 17   0,74 40
0,30 18   0,76 41 0,30 18   0,76 41
0,32 19   0,78 42 0,32 19   0,78 42
0,34 20   0,80 43 0,34 20   0,80 43
0,36 21   0,82 44 0,36 21   0,82 44
0,38 22   0,84 45 0,38 22   0,84 45
0,40 23   0,86 46 0,40 23   0,86 46
0,42 24   0,88 47 0,42 24   0,88 47
0,44 25   0,92 51 0,44 25   0,92 51
0,46 26   0,96 55 0,46 26   0,96 55
0,48 27   1,00 60 0,48 27   1,00 60
0,50 28   1,10 66 0,50 28   1,10 66
0,52 29   1,20 72 0,52 29   1,20 72
0,54 30   1,30 78 0,54 30   1,30 78
0,56 31   1,40 84 0,56 31   1,40 84

Biljart.

Het thuisspelende team zorgt ervoor dat bij aanvang van een wedstrijd het biljart op temperatuur is.

Voldoet een tafel hier niet aan kan de wedstrijd door de bezoekende partij worden afgezegd.

Zorg dat zowel het laken als de wedstrijdballen schoon zijn. Zorg dat op het biljart de hoeken zijn

afgetekend.

Respect

Het woord zegt eigenlijk alles. Heb respect voor uw medespelers, de arbiters en schrijvers. Gedraagt

u zich een gast waardig als u in een ander etablissement speelt. Ontvang uw tegenspelers als een

goed gastheer. Misdragingen kunnen worden beboet, voorkom dat en breng de reputatie van uzelf,

uw team, uw vereniging en uw lokaliteit niet in diskrediet.

Spelers

Zowel het thuisspelende als het uitspelende team zorgt dat zij tijdig aanwezig zijn. Indien door

omstandigheden een speler niet bij aanvang van de wedstrijd al aanwezig kan zijn of eerder weg

moet, informeert de teamleider de tegenpartij ruim voor de aanvang welk teamlid dat betreft. Een

uitzondering geldt daarbij voor bijzondere onverwachte omstandigheden.

Roken

Er geldt een wettelijk rookverbod. Alle spelers, schrijvers en arbiters houden zich uit respect voor de

anderen in de speelruimte aan deze regel. Bij aanvang van een wedstrijd zorgt het thuisteam ervoor

dat de speelruimte zoveel mogelijk rookvrij is. Bij tussentijds gewenste rookpauzes zorgen de

spelende rokers er voor dat er voldoende teamleden aanwezig blijven bij de tafel, zodat de wedstrijd

ongehinderd kan worden voortgezet. Het staat de teams vrij hierover per wedstrijd, voor aanvang en

met wederzijds instemmen, nadere eigen afspraken te maken.

Drank

Het staat eenieder vrij om gezellig met anderen een drankje te nuttigen, maar drink alcohol tijdens

de wedstrijden met mate. Niet alleen omdat het gezonder is en ook veiliger is bij het reizen, maar

gewoon uit respect voor anderen en ter voorkoming van wanordelijke gedragingen rond het biljart.