Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

HH reglement + aanvulling i.v.m. Corona

Huishoudelijk reglement OBB de Liemers

Algemene Bepalingen
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Aanvang en einde van het lidmaatschap bij de O.B.B.
Artikel 3 Wisseling van vereniging of Bond
Artikel 4 Wangedrag
Artikel 5 Ledenbijeenkomsten
Competitiebepalingen
Artikel 6 Indeling en voortgang competitie
Artikel 7 Teams en samenstelling
Artikel 8 Verzuim en Verzetten
Artikel 9 Reservespelers en inzetbaarheid
Artikel 10 Dubbelpartijen
Artikel 11 Wedstrijden
Artikel 12 De herzieningen
Artikel 13 Supercup en andere toernooien
Slotbepalingen
Artikel 14 Discretionaire bevoegdheid bestuur en beroepsmogelijkheid
Algemene Bepalingen
Artikel 1 Definities
Leden:
De verenigingen die zich ononderbroken jaarlijks inschrijven voor deelname aan het komende
competitieseizoen of toernooien.
De leden van de ingeschreven vereniging, voor zover die als toegelaten spelers worden
opgegeven voor deelname aan de competitie of toernooien, hierna ook wel "spelers" genoemd.
Nieuwe leden:
Verenigingen die voor het eerst of na onderbreking van meer dan 1 bondsjaar, na acceptatie
door de overige verenigingen via meerderheid van stemmen, op de jaarvergadering, zijn toegelaten tot het
inschrijven voor deelname aan het komende competitieseizoen en/of toernooien.
De leden van de verenigingen die nooit aan de competitie van de O.B.B. hebben deelgenomen of in de
afgelopen 2 seizoenen geen en/of minder dan 4 (Libre) en 3 (Driebanden) wedstrijden per volledige
competitie van de O.B.B. hebben meegespeeld, hierna ook wel "nieuwe spelers" genoemd.
Bondsjaar:
Aanvang 1 juli van enig jaar
Einde op 30 juni van het opvolgende jaar
Contributie:
Bijlage A De bijdrage(n) die men aan de bond verschuldigd is, behorende bij het lidmaatschap van een
vereniging en/of de daarbij ingeschreven teams. Deze bijdragen staan vermeld in Bijlage A.
Administratieve heffing:
Bijlage A Bij niet naleven van de nadere regels in het huishoudelijk reglement kan een administratieve
heffing verschuldigd zijn. In dat geval staat in het artikel de categorie van heffing vermeld.
In de Bijlage A staan de heffingen per categorie nader aangegeven.
Algemene Bepalingen
Artikel 2 Aanvang en einde van het lidmaatschap bij de O.B.B.
Aanvang lidmaatschap vereniging:
na toelating of door jaarlijks opvolgende inschrijving
Aanvang lidmaatschap (nieuwe) spelers:
na toelating door inschrijving in competitie of toernooi bij een opgegeven team van een ingeschreven
vereniging
Einde lidmaatschap vereniging:
door niet tijdig verlengen van de jaarlijkse inschrijving of royement wegens wangedrag.
Dit ontslaat de vereniging niet van eventuele nog aanwezige (betaling)verplichtingen
Einde lidmaatschap (nieuwe) spelers:
automatisch jaarlijks aan het einde van het bondsjaar, bij overlijden of tussentijds royement wegens wangedrag.
Einde lidmaatschap, hetzij vrijwillig tussentijds, hetzij door royement betekent dat alle aanspraken
op prijzen en/of restitutie van contributies vervalt. Hetzelfde geldt bij een tussentijdse schorsing
Algemene Bepalingen
Artikel 3 Wisseling van vereniging of Bond
Spelers die wisselen van lidmaatschap bij verenigingen binnen de O.B.B. dienen eventuele financiële
achterstanden bij de oude vereniging te hebben voldaan, anders kan het O.B.B.- bestuur ze toegang
tot de competitie voor de nieuwe vereniging ontzeggen totdat dit is opgelost.
Spelers of vereniging(en) die wisselen naar een andere Biljartbond dienen hun financiële verplichtingen
aan de O.B.B. volledig te hebben voldaan. Ingeval zij in gebreke blijven zal het bestuur van de O.B.B. in
overleg treden met die Biljartbond, teneinde het spelen aldaar onmogelijk te maken totdat de verschuldigde
verplichtingen geheel zijn voldaan.

Algemene Bepalingen Artikel 4

Wangedrag

Een lid, ongeacht vereniging of speler, die de continuïteit van de O.B.B. in

gevaar brengt, handelingen verricht (mondeling of schriftelijk) die schadelijk

kunnen zijn voor de O.B.B. of andere leden van de O.B.B., ongeacht de

oorzaak, kan door het bestuur van O.B.B. worden geschorst of geroyeerd.

 

Fair Play & Respect:

Ieder vereniging binnen de O.B.B. is gehouden zijn teams zo te instrueren dat

zij te allen tijde met respect de tegenspelers tegemoet treden, zowel in

woord als gedrag. Elk thuisspelend team dient zich als een goed gastheer te

gedragen. Hetzelfde geldt voor de uitspelende teams die zich als genodigde

op gelijke wijze behoren te gedragen.

Categorie C of A

In Bijlage A

 

In Bijlage D staan de richtlijnen waar eenieder aan gehouden is. Bij klachten en door het

bestuur van de O.B.B. vastgesteld niet nakomen daarvan zal de vereniging een heffing

categorie C verschuldigd zijn. Bij herhaling kan die heffing worden opgehoogd tot

categorie A per opvolgde misdraging. De competitieleider is zelfstandig gerechtigd het

betreffende team in de behaalde resultaten te korten, ongeacht een al dan niet

opgelegde heffing.

Algemene Bepalingen
Artikel 5 Ledenbijeenkomsten
Statutaire Jaarvergadering:
Jaarlijks zal omstreeks 1 juli een jaarvergadering door het bestuur van de O.B.B. worden uitgeschreven
ten behoeve van het komende competitieseizoen.
Inschrijving voor het komende competitieseizoen dient te geschieden door het inschrijfformulier dat
op de site van de O.B.B. is te downloaden, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de jaarvergadering, of een
door de competitieleider te bepalen eerdere redelijke termijn.
Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan uitstel worden gekregen voor inschrijving tot
uiterlijk de aanvang van de jaarvergadering. Inschrijven moet met gebruikmaking van het volledig en correct
ingevulde inschrijfformulier en tegen gelijktijdige volledige betaling van de verschuldigde contributie. Eventuele
nog openstaande vorderingen moeten voor of uiterlijk bij aanvang van de jaarvergadering voldaan zijn.
Categorie B Opkomstplicht bestaat er voor elke vereniging die zich voor het aankomende
In Bijlage A competitieseizoen inschrijft. Het niet verschijnen van een afvaardiging van een ingeschreven
vereniging betekent een verschuldigde heffing categorie B
Stemrecht heeft elke vereniging die al in het aflopende jaar lid was van de O.B.B. Er mag 1 (één) stem
per vereniging worden uitgebracht. Nieuwe leden hebben in het jaar van toelating nog geen stemrecht.
Toelating van nieuwe verenigingen of spelers zal tijdens de jaarvergadering door meerderheid van
stemmen van de aanwezige verenigingen plaats vinden.
Spreekrecht heeft elke vereniging door 1 afgevaardigde van de vereniging per agendapunt
Vergaderlocatie van de jaarvergadering zal bij toerbeurt wisselen tussen de aangesloten verenigingen
mits de locatie beschikt over een (vergader)zaal van voldoende omvang.
Huldigingsbijeenkomst
Kampioensteams worden aan het einde van het competitieseizoen gehuldigd in dezelfde
lokaliteit waar ook de komende jaarvergadering is gepland
Supercup winnaars worden in dezelfde bijeenkomst gehuldigd
De prestatieprijs zal dan ook worden uitgereikt aan het team dat in zijn spelsoort in het
competitieseizoen percentsgewijs het beste heeft gepresteerd
Jubilarissen worden in deze bijeenkomst gehuldigd, omdat zij een (spelers)lidmaatschap
hebben binnen de O.B.B van 25, 40, of 50 jaren en vervolgens bij elke volgende 10 jaren
Categorie B Wisselbekers die hierbij worden uitgereikt blijven eigendom van de O.B.B en dienen op
In Bijlage A 1 mei van het opvolgende jaar weer te zijn ingeleverd bij de O.B.B. Het niet of niet tijdig
inleveren betekent een verschuldigde heffing categorie A.
Competitiebepalingen
Artikel 6 Indeling en voortgang competitie
De competitieleider (of bij ontstentenis zijn vervanging) bepaalt jaarlijks voor de diverse spelsoorten aan de
hand van de gedane inschrijvingen:
- het aantal klassen,
- het aantal te spelen partijen per wedstrijd per klasse
- de samenstelling daarvan
- speeldata en speellocaties.
Categorie E Bij de aanvang van de competitie zal de O.B.B. één programmaboekje verstrekken voor:
In Bijlage A - de secretaris van de vereniging
- elk deelnemend team
- de betreffende lokaliteiten waar gespeeld zal worden.
Extra boekjes kunnen tot uiterlijk de aanvang van de jaarvergadering worden besteld tegen betaling van een heffing
categorie E.
Herzieningen legt de competitieleider eventueel tussentijds op, die dan per direct in werking treden.
De secretaris van de vereniging zal hiervan bericht ontvangen en is verantwoordelijke voor het doorgeven aan
betreffend teamlid/teamleider.
Wijzigingen in het programma en alle noodzakelijke overige meldingen zullen in ieder geval worden
bijgehouden op de site van de O.B.B. en daar kunnen teams en spelers de actuele stand van zaken nagaan en
dienen overeenkomstig te handelen.
De tussenstanden in de competitie zullen per klasse door de competitieleider of zijn vervanging in ieder
geval via de website worden bijgehouden.
Bij het einde van de competitie worden per klasse de behaalde punten per wedstrijd opgeteld en het team
met de meeste punten is dan kampioen in die klasse en daarmee gerechtigd mee te spelen in de Supercup.
Behalen twee teams in een klasse een hoogste gelijke eindstand, dan spelen zij onderling een beslissingswedstrijd
op een door de competitieleider aan te wijzen neutrale wedstrijdlocatie, waarbij de winnaar de kampioen in die
klasse wordt.
Zijn er meerder teams in een klasse met een hoogste gelijke eindstand, zal de competitieleider de twee teams
met het hoogste percentsgewijs gemiddelde vaststellen, die daarna de genoemde beslissingswedstrijd spelen.
Competitiebepalingen
Artikel 7 Teams en samenstelling
Teams dienen te bestaan uit minimaal het aantal vaste spelers dat gelijk is aan het aantal te spelen partijen
in een wedstrijd binnen een klasse. Een team kan maximaal uit 6 (zes) vaste spelers bestaan. Een vaste speler
kan alleen worden opgegeven als die speler tenminste 1 wedstrijd in de afgelopen competitie heeft
deelgenomen, of indien dit een nieuwe (vaste) speler betreft.
Categorie C Toevoeging van vaste spelers aan een team, of een reservespeler aan een vereniging, kan
In Bijlage A alleen via het inschrijfformulier en pas na goedkeuring door de competitieleider, die tevens het
opgegeven aantal te maken caramboles vaststelt en verder met inachtneming van volgende bepalingen:
- bij elk nieuw lid is een heffing categorie C verschuldigd.
In geval van overmacht kan het bestuur van de O.B.B. besluiten het team van deze bepalingen te ontheffen
De rangorde van vaste spelers binnen het team wordt altijd van hoog naar laag bepaald door
de competitieleider.
Competitiebepalingen
Artikel 8 Verzuim en Verzetten
Categorie B Onaangekondigd niet komen opdagen van een team zal onmiddellijk leiden tot een
In Bijlage A administratieve heffing categorie B voor dat team. De competitieleider wordt hiervan direct
in kennis gesteld.
Indien sprake is van onaangekondigd niet komen opdagen zullen de totaal te behalen wedstrijdpunten van deze
wedstrijd worden afgetrokken van het totaal van het verzakende team.
De tegenstander van dat moment krijgt daarnaast de verzaakte wedstrijd winnend toegewezen met een fictieve
uitslag van 5-4 bij het Libre, daar waar 4 partijen per wedstrijd worden gespeeld en 4-3 bij de overige
wedstrijden in Driebanden en Libre.
Binnen 24 voor aanvang afmelden
Gezien het reeds ruim tevoren bekend speelschema, zal het eveneens betekenen dat de totaal te behalen
wedstrijdpunten van deze wedstrijd worden afgetrokken van het totaal van het verzakende team.
De tegenstander van dat moment krijgt daarnaast de verzaakte wedstrijd winnend toegewezen met een
fictieve uitslag van 5-4 bij het Libre, daar waar 4 partijen per wedstrijd worden gespeeld en 4-3 bij de overige
wedstrijden in Driebanden en Libre.
Uitgezonderd de situatie dat dit afmelden geschiedt met instemming van de competitieleider.
Tot minimaal 24 uur voor aanvang
kan de wedstrijd worden verzet naar een in onderling overleg vastgestelde nieuwe speeldatum , binnen 21 dagen
na de oorspronkelijk geplande datum, lukt dat niet stelt de competitieleider een nieuwe datum vast die niet te
verzetten is. Kan het afzeggende team geen contact leggen met de tegenstander, heeft dit team tot 24 uur voor
de aanvang de tijd om de competitieleider hiervan in kennis te stellen via een mail.
De tegenpartij kan zich dan niet beroepen op het niet komen opdagen. Er dient daarna alsnog een nieuwe
speeldatum te worden vastgesteld, binnen 21 dagen na de oorspronkelijke speeldatum, lukt dat niet stelt de
competitieleider een nieuwe datum vast die niet te verzetten is.
Categorie D Bij verzetten wordt de competitieleider in alle gevallen direct hiervan op de hoogte gebracht
In Bijlage A door het team dat wenst te verzetten. Verzuim hiervan betekent dat het uitstellende team een
administratieve heffing categorie D is verschuldigd. Mocht onduidelijk zijn wie het afzeggende team is
dienen beide teams afzonderlijk de heffing categorie D te voldoen.
Het thuisspelende team dient ook dan tijdig een wedstrijdformulier met daarop de teamgegevens en de nieuwe
speeldatum in te zenden aan de competitieleider.
Categorie A De verzette wedstrijd dient binnen 3 weken na de originele speeldatum te zijn ingehaald
In Bijlage A afwijken hiervan kan alleen met toestemming van de competitieleider, alle wedstrijden uit de
eerste helft van de competitie dienen 3 weken voor de aanvang van de tweede helft van de competitie te zijn
gespeeld. Alle nog in te halen wedstrijden aan het einde van de competitie worden op 1 (zater)dag ingehaald
ongeacht het aantal in te halen wedstrijden en ongeacht de locatie. Het niet voldoen daaraan betekent
puntenaftrek en een boete categorie A. Zo zal de competitie voor een ieder gelijk op dezelfde dag eindigen.
Categorie C Niet te verzetten zijn de laatste 4 competitiewedstrijden bij spelsoort Libre en de laatste 3
In Bijlage A wedstrijden bij spelsoort Driebanden. Indien een team toch dient af te zeggen is dat team een
administratieve heffing categorie C verschuldigd en zal het totaal te behalen wedstrijdpunten van deze wedstrijd
worden toegekend en bijgeteld bij het totaal van elk der andere teams in die klasse, uitgezonderd de situatie dat dit
afmelden geschiedt met instemming van de competitieleider.
Speellocatie  is niet beschikbaar
Dit betekent dat de wedstrijd mag worden omgezet of anders op een neutraal terrein dient te worden gespeeld.
De verzettende partij zorgt voor overleg en reservering op deze neutrale locatie en stelt de tegenpartij en
competitieleider hiervan in kennis.
De competitieleider dient akkoord te gaan met de omstandigheden en nieuwe locatie.
Categorie A Wegblijven van een team in de lopende competitie, omdat zij het uitspelen daarvan gezien
In Bijlage A de resultaten niet meer van belang achten betekent dat de vaste leden van dat team door het bestuur
van de O.B.B. uit de competitie kunnen worden gehaald en deze teamleden zullen gedurende 2 achtereenvolgende
bondsjaren worden geschorst voor deelname aan de competitie in welke spelsoort dan ook.
Alle reeds gespeelde wedstrijden en uitslagen worden geschrapt.
De vereniging van dit team is een administratieve heffing categorie A verschuldigd.
Categorie A Verzuimen te spelen en fictief een wedstrijdformulier invullen staat voor beide teams gelijk
In Bijlage A met het hiervoor beschreven Wegblijven en zal overeenkomstig worden afgedaan door het
bestuur van de O.B.B.
Competitiebepalingen
Artikel 9 Reservespelers en inzetbaarheid
Het aantal reservespelers komt als volgt tot stand:
- elke vereniging mag voor libre 5 en voor driebanden 5 reservespelers opgeven, ongeacht het aantal teams in
competitie.
Een reservespeler
- kan niet binnen dezelfde spelsoort ook als vaste speler worden opgenomen in een team.
- dient bij invallen zijn opgegeven aantal eigen caramboles te maken behorende bij zijn moyenne als vermeld
in de moyennetabel per klasse.
- mag maximaal 30 wedstrijden Libre per seizoen spelen, voor Driebanden is dat aantal maximaal 22 partijen.
- is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dat dit maximaal aantal te spelen partijen niet wordt
overschreden, blijkt dit wel het geval, dan worden de meerdere partijen als verliespartij aangemerkt en zal ook
het extra punt aan de betreffende tegenpartij worden toegekend.
-Mag niet invallen in een klasse waar die niet is toegelaten op grond van de ondergrens in de betreffende klasse.
te zien aan een leeg veld bij de te maken caramboles.
Maximaal 2 (twee) reservespelers kunnen per wedstrijd worden opgesteld, ongeacht de klasse of spelsoort.
Inzet van een reservespeler betekent dat deze wordt ingevoegd in de gebruikelijke rangorde
van hoog naar laag. In het geval van een gelijk aantal te maken caramboles staat de reservespeler in rangorde
altijd direct na de vaste speler. Spelen twee reservespelers met hetzelfde aantal caramboles in het team mee, dan
is de onderlinge rangorde tussen de reservespelers bepalend.
Competitiebepalingen
Artikel 10 Dubbelpartijen
1 (één) dubbel partij spelen tijdens een competitiewedstrijd is toegestaan, ongeacht klasse of spelsoort
indien maximaal 2 (twee) spelers ontbreken.
Geen dubbel partijen zijn meer toegestaan in het laatste kwart van de competitie, aantal
afgerond naar boven ( bijv. 21 wedstrijden x 0,25= 5,25, dus afgerond laatste 6 wedstrijden).
Categorie D Maximaal 5 (vijf) wedstrijden per seizoen kan een team gebruik maken van deze mogelijkheid
In Bijlage A een dubbel partij te spelen, rekening houdende met het verbod op dubbel partijen in het laatste
kwart van de competitie. Overschrijding van dit aantal betekent dat de punten van de laatste partij en het extra punt
naar de tegenpartij gaan en het team een administratieve heffing categorie D is verschuldigd.
De speler die de dubbele partij speelt:
- is in rangorde de laatste van de aanwezige teamleden
- speelt in de 2e partij (de dubbel partij) met een handicap van 10% bovenop zijn eigen te maken caramboles
naar boven afgerond (bijv. 41 caramboles + 4,1 wordt dan 46 caramboles in de dubbelpartij).
Wedstrijdbepalingen
Artikel 11 Wedstrijden
Alle wedstrijden beginnen om 19:30 uur en worden gespeeld op de data en in de lokaliteiten die aan het begin
van het competitieseizoen bekend zijn gemaakt in het programmaboekje.
Alvorens een wedstrijd kan aanvangen dient:
- het wedstrijdformulier met de opstelling der teams en de individueel actueel te maken caramboles te zijn ingevuld
- een speler die niet bij de aanvangstijd aanwezig kan te zijn dient al wel te zijn aangemeld bij de tegenpartij
- een schrijver aangesteld te zijn bij beide teams
- afgesproken te zijn welke onderlinge partij(en) door welk team worden gearbitreerd
- een, bij wijze van uitzondering of vanwege een bijzondere omstandigheid, afwijkende speelvolgorde door het thuis
spelende team te zijn vastgesteld
- zowel het biljart als de speelballen schoon en stofvrij te zijn,
- het biljart voorzien te zijn van standaard afgetekende hoeken en dient aftekenmateriaal beschikbaar te zijn voor het
geval er grote hoek of kader dient te worden gespeeld.
Een team wordt geacht uiterlijk 19:30 aanwezig te zijn, als tenminste 1 teamlid speelbereid aanwezig is in
klassen waar drie partijen in een wedstrijd worden gespeeld of 2 teamleden speelbereid aanwezig zijn bij wedstrijden
bestaande uit vier partijen.
Bepalingen met betrekking dubbelpartijen en reservespelers zijn onverkort van toepassing.
Categorie D Een speler die wel aangemeld niet op het moment van aanvang aanwezig kan zijn, heeft tot
In Bijlage A bij wedstrijden bestaande uit 3 partijen tot 20:30 uur de tijd alsnog op te komen en tot
21:00 uur de tijd bij wedstrijden bestaande uit 4 partijen.
Niet of na deze tijd(en) verschijnen betekent dat die partij zal worden verzet. Het veroorzakende team is een
administratieve heffing verschuldigd categorie D. De veroorzakende speler zal zijn nog te spelen partij dan altijd als
een uitwedstrijd spelen in de lokaliteit van de tegenstander.
Een afgebroken partij met caramboles, geeft als winnaar diegene der spelers die percentsgewijs het hoogste
percentage heeft gescoord. Een partij die wordt afgebroken zonder dat er al caramboles zijn gemaakt, wordt
overgespeeld.
Wedstrijdpunten worden in alle klassen per partij toegekend volgens het 2 punten-systeem.
Een gewonnen partij geeft de winnende speler recht op 2 punten en een gelijk eindstand in de partij betekent dat
elk der betreffende spelers recht heeft op 1 punt.
Per wedstrijd wordt ook een extra punt toegekend aan het team met percentsgewijs het hoogste totaal gemiddelde.
Te berekenen door het per team totaal aantal gemaakte caramboles te delen door het per team totaal aantal te
maken caramboles x 100, afgerond tot 3 cijfers achter de komma. Bij een gelijk percentage delen beide teams het
extra punt.
Bijlage B De uitslag wordt vermeld op het wedstrijdformulier dat dan geheel is ingevuld met alle
noodzakelijke gegevens, zoals aangegeven in bijlage B.
De uitslag wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk de zaterdag volgende op de wedstrijd voor 12:00 uur ter kennis
gebracht van de competitieleider op de wijze als voorgeschreven in bijlage B.
Categorie D Het niet volledig invullen of te laat aanleveren van de uitslag betekent na een eerste
In Bijlage A waarschuwing dat per keer een administratieve heffing verschuldigd is categorie D
Categorie D Het ondertekenen van het wedstrijdformulier wordt gedaan door de beide teamleiders bij
In Bijlage A instemming over de gang van zaken en de uitslag van de wedstrijd. Het formulier mag daarna onder geen
beding meer worden gewijzigd of aangevuld. Indien blijkt dat dit toch is gedaan, volgt een administratieve heffing
categorie D en zal de wedstrijd worden geschrapt. Het thuisspelende team , verantwoordelijk voor het formulier en het
bewaren daarvan, zal alle mogelijk in die wedstrijd behaalde punten verliezen en elk der andere teams in die klasse krijgen
de totaal te behalen wedstrijdpunten bijgeteld.
Het niet ondertekenen van het formulier betekent dat 1 van teams het niet eens is met de gang van zaken of de uitslag van
de wedstrijd.
Dit team stelt de competitieleider hiervan direct in kennis en geeft daarbij schriftelijk aan waarom zij het formulier niet
hebben getekend.
Categorie D Alle wedstrijdformulieren en de bijbehorende tellijsten dienen de thuisspelende verenigingen
In Bijlage A (of bij spelen op neutraal terrein de in het wedstrijdschema eerstgenoemde vereniging) in origineel te
bewaren tot de opvolgende jaarvergadering van de O.B.B. en die originele formulieren kunnen worden opgevraagd door
de competitieleider en/of het bestuur van de O.B.B.
Het niet kunnen aanleveren van een opgevraagd wedstrijdformulier betekent dat een administratieve heffing categorie D is
verschuldigd. Het bestuur van de O.B.B. kan dan tevens bepalen dat de het totaal van de wedstrijdpunten van de
opgevraagde wedstrijd worden toegekend aan elk der andere teams in die klasse.

Artikel 12

Bijlage C

De herzieningen

Spelers, ook de nieuwe spelers, die binnen de O.B.B competitie spelen worden, zowel bij Driebanden als bij Libre, na elke 5e (vijfde) partij die zij hebben meegespeeld tussentijds eventueel naar boven herzien.

Dit geldt alleen, als op dat moment hun gemiddelde (moyenne) 10% of meer naar boven afwijkt van het op dat moment aan de speler toegewezen moyenne.

Bij een vastgestelde overschrijding van 10% tot 20% gaat die speler dan 1 stap omhoog in de bijbehorende moyennetabel (bijlage C.) en bij een overschrijding van 20% of meer gaat die speler gelijk 2 stappen omhoog. Het bij de dan nieuw te maken caramboles behorende moyenne is dan het nieuwe toegewezen aanvangsmoyenne voor die speler.

Aan het einde van de eerste competitiehelft worden alle spelers die in de eerste helft tenminste 5 partijen hebben gespeeld, ook de al tussentijds herziende spelers, zo nodig herzien.

Daarbij geldt ook, dat de hiervoor omschreven regeling van overschrijding met 10% of meer en de bijbehorende stap(pen) in de moyennetabel van toepassing is. Minder dan 10% verschil heeft geen gevolg.

Afwijkend is dat alleen op dit moment de bijbehorende tussentijdse herziening zowel naar boven als naar beneden kan plaatsvinden.

Reserve spelers

De bepaling van hun moyenne is op basis van een gewogen gemiddelde. In de klasse waarin het meest is gespeeld weegt het moyenne 3x zwaarder dan in de andere klasse. Er dient daarbij wel sprake te zijn van minimaal 2 gespeelde wedstrijden in die andere klasse.

Bij de eventuele tussentijdse herziening zal dit gewogen gemiddelde de basis zijn voor vergelijking met het eerder toegewezen moyenne.

Het eventuele nieuw toe te wijzen aanvangsmoyenne, na een herziening, is op basis van de moyennetabel behorende bij de klasse waarin het meest is gespeeld.

Competitie afsluiting

Aan het einde van het competitieseizoen worden alle spelers herzien aan de hand van hun eindgemiddelde (moyenne). Dit moyenne bepaalt, zonder rekening te houden met de hiervoor benoemde 10% regeling of stappen, het aantal te maken caramboles van toepassing bij aanvang van de volgende competitie. De moyennetabel (bijlage C), die aan het begin van het nieuwe competitieseizoen van toepassing is, geeft het daarbij dan te maken aantal caramboles weer.

Wedstrijdbepalingen
Artikel 13 Supercup en andere toernooien
Bij de wedstrijden voor de Supercup dient ongeacht de spelsoort de ontvangende
lokaliteit/vereniging waar de wedstrijd staat ingepland te zorgen voor bekwame arbiters.
Deelnemers aan de Supercup zijn per spelsoort de kampioenen van elke klasse Libre, de nummers 1 en 2 van alle
klassen Driebanden en de winnaar(s) van de Supercup van het voorafgaande jaar.
Speelgerechtigd zijn de spelers die in de afgeronde competitie bij Libre tenminste 4 wedstrijden en bij Driebanden
tenminste 3 wedstrijden hebben deelgenomen bij het team.
Ingeval een speler gerechtigd is te spelen voor de Supercup zal alleen een eventuele herziening naar boven
vastgesteld aan het einde van de competitie, al van toepassing zijn bij zijn te spelen partijen in de strijd om
de Supercup.
Het team dat voorgaand jaar de Supercup in zijn spelsoort heeft gewonnen kan alleen de cup verdedigen en
deelnemen als er bestaande spelers uit dat kampioensteam weer deelnemen als speelgerechtigde speler in dat
verdedigende team. Indien er in de vereniging geen team aanwezig is met een gelijk naam of nummer of
ontbreken de bestaande spelers uit het verdedigende kampioensteam vervalt de aanspraak om de Supercup te
verdedigen.
De Supercup Libre en de Supercup Driebanden zullen worden gespeeld middels een halve competitie.
De wedstrijden zullen zo mogelijk worden gespeeld op neutraal terrein.
Er zijn geen thuiswedstrijden en daarom trekt men bij elke partij van band om te bepalen wie mag beginnen.
De eerst genoemde vereniging in het speelschema is verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier en de bijbehorende
tellijsten.
De winnaar van de Supercup is het team dat de meeste punten heeft behaald. Indien twee teams bovenaan
eindigen met een gelijk aantal punten zal er een beslissingswedstrijd worden gespeeld. Zijn er meerdere teams met
een gelijke stand bovenaan zal eerst percentsgewijs worden vastgesteld wie de beste twee zijn en die spelen dan een
beslissingswedstrijd.
Aanvullende regels en bepalingen kunnen bij de Supercup en eventuele andere toernooien worden vastgesteld.
Indien die strijdig zijn met het huishoudelijk reglement gaan deze toernooiregels gezien hun specifieke karakter voor.
Slotbepalingen
Artikel 14 Discretionaire bevoegdheid bestuur en beroepsmogelijkheid
Categorie B In voorkomende gevallen waarin het huishoudelijk reglement, of de toernooiregels, niet
In Bijlage A voorzien of indien er sprake lijkt van een onbillijke situatie die is ontstaan of kan ontstaan is
het bestuur bevoegd naar eigen inzicht te beslissen.
Tegen een beslissing van het bestuur kan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend, waarbij
gelijktijdig een heffing categorie B dient te worden voldaan aan de O.B.B. De Liemers. Indien een bezwaar als
rechtmatig en gegrond wordt gezien door het bestuur van de O.B.B wordt dit bedrag weer teruggestort.
Vervallen oude versies
Alle voorgaande versies, met een oudere goedkeuringsdatum dan de hieronder genoteerde
goedkeuringsdatum, zijn hierbij komen te vervallen
Goedkering
Het huishoudelijk reglement is bestuurlijk goedgekeurd te Zevenaar d.d. 20 mei 2015
en bekrachtigd in de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2015.
Aangepast door besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 2016.
BIJLAGE A ( Heffingen )
Behorende bij huishoudelijk reglement d.d.
Contributie: Lidmaatschap vereniging € 12,50
Inschrijfgeld per team € 35,00
Mediaondersteuning (verplicht) € 12,50
Administratieve heffing Categorie A € 50,00
Categorie B € 25,00
Categorie C € 15,00
Categorie D € 10,00
Categorie E € 2,50
Heffingen dienen altijd binnen 14 dagen voldaan te zijn aan de penningmeester, door overmaking op
bankrekening NL95 RABO 0314805540, t.n.v. O.B.B. de Liemers, onder vermelding van de reden van heffing.
Niet tijdig of niet volledig voldoen betekent automatisch een verhoging van 50% van de heffing en zo
vervolgens elke veertien dagen tot de gehele heffing is voldaan.
Geschil over de verschuldigde heffing ontslaat niet van de plicht tot tijdige en volledige betaling. Blijkt
een heffing ten onrechte in rekening te zijn gebracht, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

Verplicht invullen:

Team naam en volgnummer, Teamcode (zie website), Bondsnummer Speler (zie website)

Wedstrijdnummer (zie website), Aantal te maken ( check site ), Aantal gemaakte, beurten, soort spel, klasse endatum.

AVM invullen (zie website) !!!

Driebanden B1 Driebanden B2
Moy. Car.   Moy. Car. Moy. Car.   Moy. Car.
0,01 18   0,58 32 0,01 14   0,58 32
0,13 18   0,60 33 0,13 14   0,60 33
0,15 18   0,62 34 0,15 14   0,62 34
0,18 18   0,64 35 0,18 14   0,64 35
0,20 18   0,66 36 0,20 14   0,66 36
0,22 18   0,68 37 0,22 14   0,68 37
0,24 18   0,70 38 0,24 15   0,70 38
0,26 18   0,72 39 0,26 16   0,72 39
0,28 18   0,74 40 0,28 17   0,74 40
0,30 18   0,76 41 0,30 18   0,76 41
0,32 19   0,78 42 0,32 19   0,78 42
0,34 20   0,80 43 0,34 20   0,80 43
0,36 21   0,82 44 0,36 21   0,82 44
0,38 22   0,84 45 0,38 22   0,84 45
0,40 23   0,86 46 0,40 23   0,86 46
0,42 24   0,88 47 0,42 24   0,88 47
0,44 25   0,92 51 0,44 25   0,92 51
0,46 26   0,96 55 0,46 26   0,96 55
0,48 27   1,00 60 0,48 27   1,00 60
0,50 28   1,10 66 0,50 28   1,10 66
0,52 29   1,20 72 0,52 29   1,20 72
0,54 30   1,30 78 0,54 30   1,30 78
0,56 31   1,40 84 0,56 31   1,40 84

Biljart.

Het thuisspelende team zorgt ervoor dat bij aanvang van een wedstrijd het biljart op temperatuur is.

Voldoet een tafel hier niet aan kan de wedstrijd door de bezoekende partij worden afgezegd.

Zorg dat zowel het laken als de wedstrijdballen schoon zijn. Zorg dat op het biljart de hoeken zijn

afgetekend.

Respect

Het woord zegt eigenlijk alles. Heb respect voor uw medespelers, de arbiters en schrijvers. Gedraagt

u zich een gast waardig als u in een ander etablissement speelt. Ontvang uw tegenspelers als een

goed gastheer. Misdragingen kunnen worden beboet, voorkom dat en breng de reputatie van uzelf,

uw team, uw vereniging en uw lokaliteit niet in diskrediet.

Spelers

Zowel het thuisspelende als het uitspelende team zorgt dat zij tijdig aanwezig zijn. Indien door

omstandigheden een speler niet bij aanvang van de wedstrijd al aanwezig kan zijn of eerder weg

moet, informeert de teamleider de tegenpartij ruim voor de aanvang welk teamlid dat betreft. Een

uitzondering geldt daarbij voor bijzondere onverwachte omstandigheden.

Roken

Er geldt een wettelijk rookverbod. Alle spelers, schrijvers en arbiters houden zich uit respect voor de

anderen in de speelruimte aan deze regel. Bij aanvang van een wedstrijd zorgt het thuisteam ervoor

dat de speelruimte zoveel mogelijk rookvrij is. Bij tussentijds gewenste rookpauzes zorgen de

spelende rokers er voor dat er voldoende teamleden aanwezig blijven bij de tafel, zodat de wedstrijd

ongehinderd kan worden voortgezet. Het staat de teams vrij hierover per wedstrijd, voor aanvang en

met wederzijds instemmen, nadere eigen afspraken te maken.

Drank

Het staat eenieder vrij om gezellig met anderen een drankje te nuttigen, maar drink alcohol tijdens

de wedstrijden met mate. Niet alleen omdat het gezonder is en ook veiliger is bij het reizen, maar

gewoon uit respect voor anderen en ter voorkoming van wanordelijke gedragingen rond het biljart.

Aanvullingen Huishoudelijk Reglement O.B.B. De Liemers.

Deze aanvulling is specifiek bedoelt voor de Covid19/Corona periode. Wij gaan ervan uit dat eenieder zijn gezond

verstand gebruikt, met eerbied en respect voor anderen en hun mogelijk kwetsbare gezondheid, de lokaliteiten zal

bezoeken. En daarbij alle voorgeschreven regels en richtlijnen in acht zal nemen.

Checks vooraf

Elk teamlid dient gewetensvol, voor vertrek thuis, bij zichzelf na te gaan of hij/zij vrij is van mogelijke corona

verschijnselen. Bij koorts of benauwdheidsklachten, ook bij eventuele huisgenoten, betekent dat hij/zij (uiteraard)

thuis blijft.

Elke accommodatie waar gespeeld zal worden zorgt er voor dat alle voorgeschreven noodzakelijke en vereiste

maatregelen zijn getroffen, zodat spelers in een schone en veilige omgeving kunnen worden ontvangen. De uitbater

ziet toe op de benodigde continuïteit en handhaving daarvan.

Indien een lokaliteit niet, of niet langer, de vereiste regels in acht neemt, dan kan het bezoekende team besluiten

om niet te spelen. Er zal dan in overleg met de competitieleiding worden bekeken, of dat naar hun oordeel terecht

was en welke (aanvullende) maatregelen eventueel moeten worden genomen.

Het niet (meer) voldoen aan regels en richtlijnen door de lokaliteit, haar bezoekers of één van de spelende teams

staat gelijk met de regeling ”niet verschijnen” uit het Huishoudelijk Reglement (art. 8) en zal ook leiden tot inlevering

van punten. Er kan in het uiterste geval ook besloten worden een lokaliteit tot nader bericht als speellocatie te

schrappen. De thuiswedstrijden moeten dan ook als uitwedstrijd worden gespeeld.

Elk teamlid is zelf verantwoordelijk voor zijn desinfecterend materiaal. Alvorens naar de tafel loopt zorgt de speler er

voor dat de ontsmette handen droog zijn en er geen resten gel, alcohol of ander desinfecterend materiaal meer op

handen of handschoenen aanwezig zijn.

De Wedstrijden (gelijk de KNBB-richtlijnen)

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;

• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;

• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn

stoel;

• De arbiter gaat zo ver mogelijk van de tafel staan;

• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf.

• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;

• De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;

• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;

Aanvullende RIVM-voorwaarden:

• Was voor en na het spelen je handen;

• Schud geen handen;

• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;

Besmetting.

Elke Covid19 besmetting, zelfs bij een verdenking daarvan, dient direct ter kennis van de OBB-competitieleiding te

worden gebracht.

Indien bij één van de bezoekers, ongeacht of het reguliere bezoekers, clubleden of spelers zijn, een mogelijke

Coronabesmetting wordt vastgesteld zullen die leden van de OBB die ook aanwezig zijn geweest gedurende 14

dagen een speel- en contactverbod in acht moeten nemen.

Verder zal in zo’n geval de klasse waarin opgestelde of aanwezige leden van het team zijn uitgekomen,

zowel bij Libre als Driebanden, gedurende 14 dagen worden stil gelegd. De speeldata schuiven dan

automatisch 14 dagen op.

AVG

In afwijking van de gebruikelijke gegevensbescherming zullen bij een vastgestelde besmetting bij één van de leden,

of op één van de accommodaties, ten behoeve van de dan noodzakelijk contactonderzoeken de opgevraagde NAW

gegevens door de OBB ter beschikking worden gesteld, zo nodig zonder de betrokkenen daarvoor eerst om

toestemming te vragen.

 

Vastgesteld door het bestuur,

27 mei 2020.